top of page

KREDSGENERALFORSAMLING

Der indkaldes hermed til ordinær kredsgeneralforsamling i kreds 70 - Fredericia, torsdag d. 8.februar 2024 kl. 19.00 i klubhuset, Bredstrupvej 56, 7000 Fredericia.

 

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Valg af to stemmetællere

3. Kredsformandens beretning fremlægges til godkendelse

4. Kredskassererens forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse af ansvarsfrihed

5. Indkomne forslag

6. Valg:

a) Valg af næstformand for 2 år 

b) Valg af kasserer for 2 år 

c) Valg af sekretær for 2 år 

d) Valg af bestyrelsesmedlem for 1 år 

e) Valg af to bestyrelsessuppleanter for 1 år 

f) Valg af revisor 

g) Valg af revisorsuppleant 

h) Valg af 2 repræsentanter til repræsentantskabsmøde

7. Eventuelt

8. Valg af Årets klubmedlem 2023.

 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest den 1.februar 2024.

Stemmeberettigede og valgbare er alle kredsens medlemmer med minimum 3 måneders (uafbrudt) medlemskab af Schæferhundeklubben for Danmark, kreds 70 - Fredericia forud for generalforsamlingen, og med rettidigt betalt forfaldent kontingent. Medlemmer, der betaler kontingent senere end udgangen af forfaldsmåneden (restance) er først stemmeberettigede og valgbare 3 måneder efter betalingsdatoen. Ungdomsmedlemmer er ikke valgbare og har ikke stemmeret.

Vedtagelser på kredsgeneralforsamlingen sker ved almindeligt flertal. Skriftlig afstemning finder sted, når det begæres.

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt eller pr. brev.

 

Kredsen er vært for kaffe med brød.

Af hensyn til forplejning beder bestyrelsen om, at man tilmelder sig i Caniva.

 

På bestyrelsens vegne

Helen Kragh

Formand

bottom of page