KREDSGENERALFORSAMLING

 

 

Der indkaldes hermed til ordinær kredsgeneralforsamling i Schæferhundeklubben for Danmark, Kreds 70 – Fredericia

 

 

Onsdag den 12.februar 2020 kl.19.00 i klubhuset, Bredstrupvej 56.

 

 

Dagsorden:

 

 1. Valg af dirigent og referent.

 2. Valg af to stemmetællere.

 3. Kredsformandens beretning fremlægges til godkendelse.

 4. Kredskassererens forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse af ansvarsfrihed.

 5. Indkomne forslag.

 6. Valg:

 • Valg af næstformand.

 • Valg af kasserer.

 • Valg af bestyrelsesmedlem.

 • Valg af 1. bestyrelsessuppleant.

 • Valg af 2. bestyrelsessuppleant.

 • Valg af revisor.

 • Valg af revisorsuppleant.

 • Valg af 2 medlemmer til repræsentantskabsmøde.

 • Valg af Årets Klubmedlem 2019.

  7. Eventuelt

 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest den 5. februar 2020.

 

 

Stemmeberettigede og valgbare er alle kredsens medlemmer af Schæferhundeklubben for Danmark med minimum 3 måneders medlemskab i kredsen forud for generalforsamlingen og med betalt forfaldent kontingent. Ungdomsmedlemmer er ikke valgbare og har ikke stemmeret.
Vedtagelser på kredsgeneralforsamlingen sker ved almindeligt flertal. Skriftlig afstemning finder sted, når det begæres.

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt eller pr. brev.

 

På bestyrelsens vegne

Helen Kragh

Kredsformand

Kreds 70 - Bredstrupvej 56 - 7000 Fredericia

    CVR-nr. 37041297

© 2015 - All rights reserved / HK